Blog Archives

Շարական Յովհաննու Մկրտչին (հատուած)

372770818

… Ձայն բարբառոյ յանապատի եւ կատարիչ խորհրդոյ. գլխատեալ այսօր ի Հերովդիայ. վերափոխեցաւ ի դասս անմարմնոցն. աղօ:

Երկնաքաղաքացին Յովհաննէս մեծ ի ծնունդս կանանց. քարոզէր յանապատի ազդարարող բարբառովն. զծագումն լուսոյ արեգականն արդարութեան:

Ճշմարիտ մարգարէ եւ ձեռնադրօղ Որդւոյն Աստուծոյ յառաջընթաց Կարապետ եւ պատմող Աստուածային օրինացն. հորդէր զճանապարհ թագաւորին յաւիտենից:

Յանօրէն գինարբուսն մոլեգնեալ Հերովդիադայ. ի պարգեւի մասին խնդրէր զգլուխ մարգարէին. շիջուցանել զարուսեակն եւ զանաղօտ լապտերն:

%d bloggers like this: