Շարական Յովհաննու Մկրտչին (հատուած)

372770818

… Ձայն բարբառոյ յանապատի եւ կատարիչ խորհրդոյ. գլխատեալ այսօր ի Հերովդիայ. վերափոխեցաւ ի դասս անմարմնոցն. աղօ:

Երկնաքաղաքացին Յովհաննէս մեծ ի ծնունդս կանանց. քարոզէր յանապատի ազդարարող բարբառովն. զծագումն լուսոյ արեգականն արդարութեան:

Ճշմարիտ մարգարէ եւ ձեռնադրօղ Որդւոյն Աստուծոյ յառաջընթաց Կարապետ եւ պատմող Աստուածային օրինացն. հորդէր զճանապարհ թագաւորին յաւիտենից:

Յանօրէն գինարբուսն մոլեգնեալ Հերովդիադայ. ի պարգեւի մասին խնդրէր զգլուխ մարգարէին. շիջուցանել զարուսեակն եւ զանաղօտ լապտերն:

Posted on April 6, 2013, in Վարք սրբոց, Աղոթքներ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: