Նոր հրատարակություններ

grich1Այս բաժնում պարբերաբար կներկայացվեն աստվածաբանությաննը, կրոնագիտությանը, հայագիտությանը և պատմությանն առհասարակ առնչվող գրքեր, պարբերականներ և հոդվածներ, որոնք հրատարակվել են սկսած 2015 թվականից: Դրանցից որոշները մասամբ կամ ամբողջությամբ հասանելի են՝ տարբեր ձևաչափերով, որոնք կարող եք ներբեռնել՝ անցնելով հղումներով:

Վերջին թարմացումը՝ 09.11.2019

2019 թ. հրատարակություններ

1. Բանբեր Մատենադարանի 27-րդ համարը (հասանելի է PDF ձևաչափով),

2. «Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի», հտ. Ժ., Երևան, 2019 (հասանելի է PDF ձևաչափով),

3. «Լևոն Խաչիկյան. Հարյուրամյակ» նյութերի ժողովածու, Եր., Մատենադարան, 2019, 512 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով),

2018 թ. հրատարակություններ

1. Հայագիտության հարցեր հանդես, 2018 (1), գլխ. խմբագիր` Սիմոնյան Ա. Հ., ՀՀԻ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, 253 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով),

2. Ոսկանեան Աստուածաշնչի հրատարակութեան 350-ամեակը (1666-2016), «Հայերէն Սուրբ Գրքի թարգմանութիւնն ու հրատարակութիւնը պատմութեան հոլովոյթում» միջազգային գիտաժողովի նիւթեր (Հոկտեմբեր 6-8, 2016), Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2018, 212+5 ներդիր էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով),

3. Բանբեր Մատենադարանի 25-րդ համարը (հոդվածները հասանելի են PDF ձևաչափով),

4. «Պատմություն և մշակույթ» հանդես, 2018 (հոդվածները հասանելի են PDF ձևաչափով):

2017 թ. հրատարակություններ

1. Աբաս Բագրատունի. Թագավոր Հայոց, Արման Եղիազարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 122 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով),

2. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք – 2017, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2014, 358 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով):

3. Բանբեր Մատենադարանի 23-րդ համարը (հոդվածները հասանելի են PDF ձևաչափով),

4. Բանբեր Մատենադարանի 24-րդ համարը (հասանելի է PDF ձևաչափով),

5. Զաքարիա Ագուլեցին և իր ժամանակը, Աշոտ ՀովհաննիսյանՀրատարակության պատրաստեց Վարուժան Պողոսյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 190 էջ + 1 էջ ներդիր (հասանելի է PDF ձևաչափով),

6. Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկման ու արդիականացման համատեքստում, Սեյրան Զաքարյան, Հրաչիկ Միրզոյան, Սիլվա Պետրոսյան, Արմեն Սարգսյան, Նանե Մովսիսյան, Հայոց ինքնության հարցեր, պրակ 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 190 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով),

7. Հայագիտության հարցեր հանդես, 2017, 1(10), գլխ. խմբագիր` Սիմոնյան Ա. Հ., ՀՀԻ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, 254 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով),

8. «Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի», հտ. Թ., Երևան, 2017 (հասանելի է PDF ձևաչափով),

9. «Տօնապատճառ ժողովածու. Բնագիր, մաս Ա.», Աննա Օհանջանյան, Ս. Էջմիածին, 2017, 320 էջ:

2016 թ. հրատարակություններ

1. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք – 2016, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, 384 էջ, (հասանելի է PDF ձևաչափով),

2. Պատմութիւն Մերձաւոր Արեւելքի եւ Հայաստանի (վերահրատարակություն), Գառնիկ Գյուզալյան, Ա հատոր: Հնագոյն շրջաններէն մինչեւ Տիգրան Մեծի կայսրութեան անկումը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 644 էջ + 14 էջ ներդիր (հասանելի է PDF ձևաչափով),

3. Հայկական վաղմիջնադարյան քանդակը (4-7-րդ դարեր), Զարուհի Հակոբյան, Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 170 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով),

4. Հայ միջնադարյան գրականություն (ուսումնական ձեռնարկ), Վազգեն Սաֆարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 362 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով):

2015 թ. հրատարակություններ

1. «Բանալի ճշմարտութեան» երկը, Աննա Օհանջանյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 248 էջ (Ներածությունը՝ հասանելի PDF ձևաչափով),

2. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք – 2015, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2014, 358 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով):

%d bloggers like this: