Նոր հրատարակություններ

grich1Այս բաժնում պարբերաբար կներկայացվեն աստվածաբանությաննը, կրոնագիտությանը և պատմությանն առնչվող գրքեր, պարբերականներ և հոդվածներ, որոնք հրատարակվել են սկսած 2015 թվականից: Դրանցից որոշները մասամբ կամ ամբողջությամբ հասանելի են՝ տարբեր ձևաչափերով, որոնք կարող եք ներբեռնել՝ անցնելով հղումներով:

2016 թ. հրատարակություններ

1. Պատմութիւն Մերձաւոր Արեւելքի եւ Հայաստանի (վերահրատարակություն), Գառնիկ Գյուզալյան, Ա հատոր: Հնագոյն շրջաններէն մինչեւ Տիգրան Մեծի կայսրութեան անկումը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 644 էջ + 14 էջ ներդիր (հասանելի է PDF ձևաչափով),

2. Հայկական վաղմիջնադարյան քանդակը (4-7-րդ դարեր), Զարուհի Հակոբյան, Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 170 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով):

2015 թ. հրատարակություններ

1. «Բանալի ճշմարտութեան» երկը, Աննա Օհանջանյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 248 էջ (Ներածությունը՝ հասանելի PDF ձևաչափով),

2. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք – 2015, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2014, 358 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով):

%d bloggers like this: