Նոր հրատարակություններ

grich1Այս բաժնում պարբերաբար կներկայացվեն աստվածաբանությաննը, կրոնագիտությանը, հայագիտությանը և պատմությանն առհասարակ առնչվող գրքեր, պարբերականներ և հոդվածներ, որոնք հրատարակվել են սկսած 2015 թվականից: Դրանցից որոշները մասամբ կամ ամբողջությամբ հասանելի են՝ տարբեր ձևաչափերով, որոնք կարող եք ներբեռնել՝ անցնելով հղումներով:

Վերջին թարմացումը՝ 22.08.2017

2017 թ. հրատարակություններ

1. Բանբեր Մատենադարանի 23-րդ համարը (հոդվածները հասանելի են PDF ձևաչափով),

2. Բանբեր Մատենադարանի 24-րդ համարը (հասանելի է PDF ձևաչափով),

3. Հայագիտության հարցեր հանդես, 2017, 1(10), գլխ. խմբագիր` Սիմոնյան Ա. Հ., ՀՀԻ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, 254 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով),

4. «Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի», հտ. Թ., Երևան, 2017 (հասանելի է PDF ձևաչափով):

2016 թ. հրատարակություններ

1. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք – 2016, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, 384 էջ, (հասանելի է PDF ձևաչափով),

2. Պատմութիւն Մերձաւոր Արեւելքի եւ Հայաստանի (վերահրատարակություն), Գառնիկ Գյուզալյան, Ա հատոր: Հնագոյն շրջաններէն մինչեւ Տիգրան Մեծի կայսրութեան անկումը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 644 էջ + 14 էջ ներդիր (հասանելի է PDF ձևաչափով),

3. Հայկական վաղմիջնադարյան քանդակը (4-7-րդ դարեր), Զարուհի Հակոբյան, Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 170 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով):

2015 թ. հրատարակություններ

1. «Բանալի ճշմարտութեան» երկը, Աննա Օհանջանյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 248 էջ (Ներածությունը՝ հասանելի PDF ձևաչափով),

2. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք – 2015, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2014, 358 էջ (հասանելի է PDF ձևաչափով):

Advertisements
%d bloggers like this: